ดร. วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม

ข้อมูลส่วนตัว

การศึกษา

  • ปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ

สถานที่ทำงาน

ความเชี่ยวชาญ

  • Artificial Intelligence
  • Data Mining
  • Machine Learning
  • Image Processing
  • Data analysis

RSS ผลงานวิชาการ

กรอกข้อมูลประสงค์ขอรับการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย