ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์

ข้อมูลส่วนตัว

การศึกษา

  • ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่ทำงาน

ความเชี่ยวชาญ

  • Natural Language Processing
  • Knowledge Representation
  • Machine Learning

RSS ผลงานวิชาการ

กรอกข้อมูลประสงค์ขอรับการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย