ผศ.ดร. มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ

ข้อมูลส่วนตัว

การศึกษา

  • ปริญญาเอก วศ.ด. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ปริญญาโท ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • ปริญญาตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานที่ทำงาน

ความเชี่ยวชาญ

  • Watermarking
  • Artificial Intelligence
  • Signal Processing
  • Image Processing
  • Data Mining

RSS ผลงานวิชาการ

กรอกข้อมูลประสงค์ขอรับการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย