ดร. ปฏิยุทธ พรามแก้ว

ข้อมูลส่วนตัว

การศึกษา

  • ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมอีเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถานที่ทำงาน

ความเชี่ยวชาญ

  • Image Processing
  • Signal Processing
  • Artificial Intelligence
  • Intelligent robot

RSS ผลงานวิชาการ

กรอกข้อมูลประสงค์ขอรับการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย