ดร. ปกป้อง ส่องเมือง

ข้อมูลส่วนตัว

การศึกษา

  • ปริญญาเอก Graduate School of Information Systems, The University of Electro-Communications, Tokyo, Japan
  • ปริญญาโท Department of Management and Information Systems Engineering, Nagaoka University of Technologies, Niigata, Japan
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่ทำงาน

ความเชี่ยวชาญ

  • Natural Language Processing
  • Artificial Intelligence
  • Data Mining
  • Information Retrieval
  • Text Mining
  • Database

RSS ผลงานวิชาการ

กรอกข้อมูลประสงค์ขอรับการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย