ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

ข้อมูลส่วนตัว

การศึกษา

 • ปริญญาเอก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว
 • ปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว

สถานที่ทำงาน

 • อาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ประสานงานหลักสูตรมหาบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว
 • ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
 • ภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

ความเชี่ยวชาญ

 • Natural Language Processing
 • Artificial Intelligence
 • Data Mining
 • Information Retrieval
 • Text Mining
 • Information Extraction
 • Operating System

RSS ผลงานวิชาการ

กรอกข้อมูลประสงค์ขอรับการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย