ผศ.ดร. ชุติมา เบี้ยวไข่มุข

ข้อมูลส่วนตัว

การศึกษา

  • ปริญญาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานที่ทำงาน

ความเชี่ยวชาญ

  • Natural Language Processing
  • Speech

RSS ผลงานวิชาการ

กรอกข้อมูลประสงค์ขอรับการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย