ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร

ข้อมูลส่วนตัว

การศึกษา

  • ปริญญาเอก Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)
  • ปริญญาโท TAIST Tokyo Tech สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่ทำงาน

ความเชี่ยวชาญ

  • Creativity Support System
  • Collaboration Groupware
  • Natural Language Processing
  • Text Mining
  • Data Mining
  • Machine Learning
  • Artificial Intelligence

RSS ผลงานวิชาการ

กรอกข้อมูลประสงค์ขอรับการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย