ผู้เชี่ยวชาญ

ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

Natural Language Processing, Artificial Intelligence, Data Mining, Information Retrieval, Text Mining, Information Extraction, Operating System

ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ

Natural Language Processing, Ontology, AI in Education

ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์

Natural Language Processing, Knowledge Representation, Machine Learning

ผศ.ดร. มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ

Watermarking, Artificial Intelligence, Signal Processing, Image Processing, Data Mining

ดร. ปกป้อง ส่องเมือง

Artificial Intelligence, Data Mining, Information Retrieval, Text Mining, Database, Natural Language Processing

ผศ.ดร. นฤมล ชูเมือง

Computer Vision, Machine Learning, Artificial Intelligence

ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต

Computer vision, Machine learning, Information retrieval, Image processing, Signal processing, Speech, Pattern recognition

ผศ.ดร. นริศ หนูหอม

Image Processing, Artificial Intelligence, Artificial Intelligence Platform

ดร. ปฏิยุทธ พรามแก้ว

Image Processing, Signal Processing, Artificial Intelligence, Intelligent robot

ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร

Creativity Support System, Collaboration Groupware, Natural Language Processing, Text Mining, Data Mining, Machine Learning, Artificial Intelligence

ดร. วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม

Artificial Intelligence, Data Mining, Machine Learning, Image Processing, Data analysis