ขั้นตอนขอรับการปรึกษา

1. ค้นหาผู้เชี่ยวชาญ

จากรายนามผู้เชี่ยวชาญ หรือความเชี่ยวชาญ

2. กรอกแบบฟร์อม

กรอกแบบฟร์อม โดยระบุ

  • ชื่อหน่วยงานของท่าน
  • ชื่อผู้ประสานงาน
  • อีเมลและเบอร์ของผู้ประสานงาน
  • เลือกผู้เชี่ยวชาญที่ประสงค์ขอรับการปรึกษา
  • กรอกจำนวนครั้งที่ประสงค์การขอรับการปรึกษา
  • รายละเอียดโครงการที่ประสงค์การขอรับการปรึกษา

3. สมาคมฯ จะติดต่อกลับหาท่าน

โดยแจ้งกลับหาท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ผู้เชี่ยวชาญสะดวกในโครงการดังกล่าวหรือไม่
  • วันและเวลาที่ผู้เชี่ยวชาญสะดวกให้รับการปรึกษา
  • อัตราค่าบริการ ในรูปแบบของใบเสนอราคา

4. ท่านยืนยันวันเวลาที่ขอรับการปรึกษา

ท่านยืนยันวันและเวลาที่จะขอคำปรึกษา พร้อมกับชำระค่าบริการ

5. รับการปรึกษา

ผ่านโปรแกรมยอดนิยม อาทิเช่น Skype, Google Meet, Zoom