Home

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)
มีความยินดีที่จะช่วยองค์การของท่าน
นำองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของเรา
มาช่วยท่าน ให้โครงการประสบความสำเร็จ
ผู้เชี่ยวชาญเราเป็นผู้มีความรู้ระดับประเทศ
ในสาขาต่าง ๆ ของ AI
previous arrow
next arrow
Slider

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) ให้บริการคำปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่มีความสนใจด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาประเทศ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยปัญญาประดิษฐ์

ขั้นตอนขอรับการปรึกษา

ค้นหาผู้เชี่ยวชาญจาก

ติดต่อเรา

ทางอีเมล info@aiat.or.th
ทางโทรศัพท์: 097-186-1734 (จันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 17.00 น.)

ผู้เชี่ยวชาญ